STAVEBNÍ ČINNOST

 

Inženýrská činnost ve výstavbě

Inženýrská činnost je především strategické řízení postupu výstavby od předprojektové a projektové přípravy, přes vlastní realizaci stavby až po předání stavby připravené k užívání. Není to jen získávání územních a stavebních povolení a s tím související zajišťování a koordinování stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení, ale také projednávání a posuzování stavebních záměrů, organizování výběrových řízení, kompletování dokladů, zkoušek, revizí a osvědčení nebo kontrolování úplnosti a funkčnosti staveb. Inženýrskou činnost jsme schopni zajistit pro malé i velké pozemní stavby ve všech fázích od posouzení záměru po uvedení do užívání.

Odborné vedení staveb

Odborné vedení stavby stavbyvedoucím, zajišťujeme v souladu se stavebním zákonem na základě oprávnění k jejich výkonu podle zákona o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Podle stavebního zákona je stavebník povinen zajistit u jednoduchých staveb stavební dozor, není-li pro takovouto činnost odborně způsobilý sám, a u všech ostatních staveb odborné vedení stavbyvedoucím.
V případě financování nebo spolufinancování stavby z veřejného rozpočtu musí stavebník zajistit odborný technický dozor.

Zároveň jsme připraveni nabídnout výkon technického dozoru investora (technický dozor stavebníka). Technický dozor je důležitý zejména v případech, kdy stavebník nemá k dispozici vlastní profesionální pracovníky znalé právních, správních a technických procesů a problematiky ve výstavbě, a při realizaci stavby i její vedení.

Cenovou nabídku Vám rádi zpracujeme na základě Vaší konkrétní poptávky.